– Ασφάλειες & Ταμεία

Συμβεβλημένοι με τον Ελληνικό Στρατό

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το διαγνωστικό μας εργαστήριο, έχει συμβληθεί με τα μέλη του Ελληνικού Στρατού.

Οι εντολές αυτές χρειάζονται πάντα θεώρηση από τον …

Είμαστε συμβεβλημένοι με το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το διαγνωστικό μας εργαστήριο, από 2/12/16 έχει συμβληθεί με το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)

Back to top